ด้านประชากร

ด้านสังคม

ด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

ด้านการพัฒนาบุคลากร