สำนัก

 สำนักอนามัย สำนักสิ่งแวดล้อม
 สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
 สำนักพัฒนาสังคม สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง
 สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร
 สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร สำนักการศึกษา
 สำนักการระบายน้ำ สำนักการโยธา
 สำนักการจราจรและขนส่ง กรุงเทพมหานคร สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
 สำนักเทศกิจ สำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
 สำนักเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร สำนักการคลัง กรุงเทพมหานคร
 สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร สำนักงานกฎหมายและคดี กรุงเทพมหานคร
 สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร