ระบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ

สถิติแสดงจำนวนการเกิด – การตายของประชากรในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

สถิติแสดงจำนวนผู้สูงอายุในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

สถิติแสดงจำนวนประชากรในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

สถิติแสดงจำนวนบ้าน ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

สถิติแสดงจำนวนประชากรย้ายเข้า – ย้ายออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

สถิติแสดงจำนวนชุมชน จำแนกตามประเภทของชุมชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

สถิติจำนวนวินมอเตอร์ไซต์และผู้ขับขี่ ในเขตกรุงเทพมหานคร

สถิติเตียงและจำนวนผู้ป่วยในโรงพยาบาลสังกัด กทม.

สถิติเปรียบเทียบข้อมูลปริมาณมูลฝอยทีจัดเก็บได้ในเขตกรุงเทพมหานคร

สถิติจำนวนผู้ใช้บริการจุดบริการนักท่องเที่ยวในเขตกรุงเทพมหานคร

สถิติการให้บริการและแก้ไขปัญหาโปรแกรมประยุกต์

โปรแกรมประยุกต์ที่มีความเสี่ยงต่อภัยคุกคาม และสถิติภัยคุกคามทางอินเตอร์เน็ต